Liturhiya para sa Simbahang Tagalog sang-ayon sa Constitution on the Sacred Liturgy

Ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng paggawa ng gabay sa Pagdiriwang ng Liturhiya ay isa lamang suhestiyon. Ito'y maaring gamitin bilang gabay ng Paring magmimisa o ng mga nagmamahal at gumagawa ng Liturhiya sa kanikanilang parokya o pamayanan. Ang lahat ng aming ginagawa ay sang-ayon sa mga batas ng Liturhiya ng Simbahang Katoliko. Para sa inyong suhestyon, katanungan at reklamo, ito'y ipadala sa iloveliturgy@yahoo.com.ph... Salamat Po!English Liturgy go to www.sacredliturgy.blogspot.com

Name:
Location: Diocese of Cubao, Metro Manila, Philippines

The author and owner of the Blog is an alumnus of Pope Paul VI Institute of Liturgy. At present he is the Liturgist and Master of Ceremonies of Transfiguration of our Lord Parish in Cubao. He also teaches and gives seminars about Liturgy and Liturgical Spirituality.

Thursday, February 09, 2006

IKAANIM NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, Pebrero 12, 2006


PASIMULA
Tayo'y nagkakatipon sa pagdiriwang na ito at ating simulan: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo.
R. Amen.
Ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon ay laging sumainyo.
R. At sumaiyo rin.
PANIMULANG PANANALITA UKOL SA PAGDIRIWANG AT PAGSISISI
Ang Diyos ay dakila, kahit ano ay kaya niyang gawin. Sa ating mga pagbasa at sa Mabuting Balita, ating maririnig na pinagagaling ng Panginoon ang lahat ng maysakit kahit ito pa ang pinakamalala sa lahat. Bakit niya ito ginagawa? Dahil sa pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Tuwing tayo'y nagtitipon sa Pagdiriwang ng Salita ng Diyos at ng Eukaristiya, ating nadarama ang kanyang pag-ibig at kagalingan.
Kaya't mga kapatid, tayo naman ang magpakita at magparamdam sa Panginoon ng ating pag-ibig upang tayo'y gumaling lalu na sa mga sakit na dulot ng ating mga kasalanan. Halina't tayo'y manahimik at pagsisihan ang ating mga pagkakasala.
Panginoon ikaw ang tagahilom ng sanlibutan: Panginoon, maawa ka.
R. Panginoon, maawa ka.
Panginoon ikaw ang naghihilom sa aming mga kasalanan: Kristo, maawa ka.
R. Kristo, maawa ka.
Panginoon ikaw ang aming kagalingan at lakas: Panginoon, maawa ka.
R. Panginoon, maawa ka.
Kaawaan tayo ng Makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
R. Amen.
PAGDIRIWANG NG SALITA NG DIYOS
MGA GABAY SA PAGBASA
Unang Pagbasa - Lv 13:1-2, 44-46
Ikalawang Pagbasa- 1 Cor 10:31—11:1
Mabuting Balita - Mk 1:40-45
MAIKLING PAGNINILAY SA MGA PAGBASA
Ni Rodrigo Escobar
In todays Gospel, a leper came in to Jesus an asked Jesus, "if you want to, make me clean" Jesus was full of pity and He touched the leper and the leper was made clean from the skin dieseseIn todays world, we are witnesses to the poor begging for food and money. We see them but we dont help them. Few days ago, tumatawid ako ng EDSA through a overpass. In the overpass, there were children selling sampaguitas. One approached me and said, "kuya bili na po kayo, pangkain lang po" They are hungryThey are dirtyThey are tiredbut why not help them? yes there are charities who are helping them, but charities only helps partially. Charities cant do this alone. Sabi nga ni St. Meriadoc... "poverty is a remover of cares and the mother of holiness"I remember when I was a small kid, an old blind man knocked at the window of our car, begging for money. I have a 5 peso coin in my pocket. I opened the window and gave it to the beggar. My mom scolded me for giving money to the poor, she said "di mo dapat binigyan yon, sindikato yon e" I did not speak. Inisip ko nalng yung sinabi nya... back at home, I asked my dad the meaning of the word "sindikato" (i was a small kid back then, i asked my dad everytime i encounter unusual words kase) He asked me, "san mo nakuha yang salitang yan?" and i answered, "kay momi po". Kinwento ko sakanya kung ano nangyari, then he agreed to my mom na dapat di ko binigyan.But at my age right now, I come to realize na it doesnt matter kung sindikato yano hindi. The poor will not beg if they dont really need it.
PANALANGIN NG BAYAN
Halina't mga kapatid, buong pakumbaba tayong dumulog sa ating Panginoon. Sa bawat kahilinga, ating itugon:
PANGINOON, PAKINGGAN MO KAMI.
- Nawa ang Simbahan sa pamumuno ng ating Santo Papa, Benito XVI, ay wag nawang magsawang maghilom ng mga pusong nasaktan ng kasalanan at pagkakahiwalay, manalangin tayo.
- Nawa ang ating bansa ay mahilom sa paghihiwalay, kawalan ng hustisya, pagkakaisa at kapayapaan at nawa ang paghilom sa bawat Pilipino ay masimulan na, manalangin tayo.
- Nawa lahat ng mga may sakit, naghihirap at naghihingalo, ay gumaling sa kanilang mga karamdaman at wag nawang magsawang umasa sa mapagpalang kamay ng Panginoon na nagpapagaling, manalangin tayo.
- Nawa lahat ng pamilya ay tumulong sa paghilom ng bawat pamilyang biktima ng paghihiwalay at mga kabataang nalululong sa kasamaan, manalangin tayo.
- Nawa ang ating pamayanan ay matutong maghilom sa bawat isa upang tayo ay maging tunay na pamilya ng Panginoon na nagkakaisa sa pag-ibig, pag-asa at pananampalataya.
- Nawa lahat ng ating mga kapatid na yumao ay matanaw ang liwanag ng Panginoon upang sila'y
tumungo sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo.
- Para sa ating mga sariling kahilingan tayo'y manahimik ng sandali.
Makapangyarihan at maawaing Diyos dinggin mo po ang aming panalangin sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon.
R. Amen.
PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN
Suggested Preface:
1. Preface of Eucharistic Prayer II
2. Preface of Eucharistic Prayer IV
PAGBABASBAS AT PAGHAYO SA PAGWAWAKAS
Sumainyo ang Panginoon.
R. At sumaiyo rin.
Nawa hilumin ng Panginoon ang inyong mga karamdaman, sugat sa inyong mga puso at higit sa lahat ang sakit dulot ng kasalanan, ngayon at magpasawalang hanggan.
R. Amen.
At pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo.
R. Amen.
Humayo kayo't hilumin ang bawat isa.
R. Salamat sa Diyos.

Thursday, February 02, 2006

IKALIMANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, Pebrero 5, 2006

PASIMULA
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
R. Amen.
Ang Diyos ay dakila at maawain, siya'y ating purihin! Sumainyo ang Panginoon.
R. Sumaiyo rin.
PANIMULANG PANANALITA UKOL SA PAGDRIWANG AT PAGSISISI

Mga kapatid, dahil mahal natin ang Diyos, tayo ngayon ay nagtitipon upang magpasalamat at magdiwang. Ang kanyang biyaya ay walang hanggan. Kahit mahirap ang buhay; puno ng tiisin at problema, wag mawalan ng pag-asa! Nandyan lagi ang Diyos. At siya’y ating madarama lalu sa pagdiriwang ng Salita ng Diyos at ng Eukaristiya.

Kaya bago tayo dumako sa mga banal na pagdiriwang, hinihiling ko na iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata, alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at hingin ang awa at kapatawaran ng Panginoon.

Para sa pagsisisi, tatahimik sandali at aawitin ang Panginoon, maawa ka.

Kaawaan tayo ng Makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
R. Amen.


PAGDIRIWANG NG SALITA NG DIYOS

MGA GABAY SA PAGBASA
Unang Pagbasa – Job 7, 1-4. 6-7
Salmo – 146, 1-2. 3-4. 5-6 (Tugon: 3a)
Ikalawang Pagbasa – 1 Corinto 9, 16-19. 22-23
Mabuting Balita – Marcos 1, 29-39


PANALANGIN NG BAYAN

Mga kapatid, halina’t ialay natin sa ating Amang nasa langit ang mga panalangin natin. Buong tiwala natin sabihin:

PANGINOON, DINGGIN MO KAMI!

1. Nawa ang Simbahan, sa pamumuno ni Papa Benito XVI, ay maging liwanag at pag-asa ng buong mundo, manalangin tayo.

2. Nawa ang ating bansa at lahat ng mga namumuno sa ating bayan, ay magising sa katotohanan at ihinto ang kasamaan upang ang hustisya at pagkakaisa ay manahan sa atin, manalangin tayo.

3. Nawa ang mga may sakit, naghihirap, at lahat ng mga nangangailangan ng tulong ng Panginon ay magkaroon ng tibay ng loob at tiwala na sila’y pinakikinggan ng Diyos sa kanilang mga panalangin, manalangin tayo.

4. Nawa ang ating pamayanan ay lagi maging matulungin, mapayapa at nagkakaisa, manalangin tayo.

5. Nawa ang mga yumao nating mga kapatid ay magkaroon ng kapayapaan sa piling ng Panginoon, manalangin tayo.


Amang mapagmahal, buong pakumbaba naming hinihiling ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
R. Amen.


PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN

Suggested Preface:
1. Ikaanim na Pagbubunyi sa mga Linggo na Karaniwang Panahon – Ang katiyakan ng Pagkabuhay kailan man.


PAGTATAPOS

PAGBABASBAS

Sumainyo ang Panginoon.
R. At sumaiyo rin.

Yumuko kayo at hingin ang pagbabasbas ng Diyos.

Nawa kayong lahat ay pagpalain ng Magpamahal ng Diyos at pag-asa sa gitna ng kahirapan, lakas upang magampanan ang inyong mga tungkulin, kagalingan sa mga sakit at malusog na pangangatawan upang inyong magpalaganap ang Mabuting Balita ng Kaligtasan.
R. Amen.

At pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos, Ama, + Anak, at ng Espiritu Santo.
R. Amen.

Tapos na ang ating Pagdiriwang, humayo’t ipagdiwang ang natanggap ninyong biyaya.
R. Salamat sa Diyos.

Wednesday, February 01, 2006

WELCOME FEBRUARY 2006

THE INTENTION OF HIS HOLINESS
POPE BENEDICT XVI


General Intention:
"That the international community
be ever more aware of the urgent duty
to put an end to the traffic of human beings."


Mission Intention:
"That lay Catholics in mission lands
serve their country
with ever greater commitment in every field,
including politics and social assistance."


Let us all include his intention in our prayers and liturgies.


May the Lord bless our Holy Father, Benedict XVI,
that he may always do the will of the Father.


Viva Il Papa! Mabuhay si Benito XVI!


Read and Reflect the First Encyclical Letter of His Holiness Benedict XVI!!!

Tuesday, January 31, 2006

IKAAPAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, Enero 28, 2006

PASIMULA

Ating simulan ang dakilang pagdiriwang: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
R/ Amen.

Ang awa at pag-ibig ng Diyos Ama na hatid ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo nawa’y sumainyong lahat.
R/ At sumaiyo rin.


PANIMULANG PANANALITA UKOL SA PAGDIRIWANG AT PAGSISI SA MGA KASALANAN

Mga kapatid, ang ika-apat na linggo na karaniwang panahon ay nagkataong Pambansang Araw ng Bibliya. Tayo’y nakatipun-tipon sa araw na ito upang magdiwang sa Salita ng Diyos na nagbibigay-buhay at magsalu-salo sa Katawan at Dugo ng ating Panginoon na siyang buhay at kalakasan natin. Kaya’t bago tayo tumuloy sa ating Dakilang Pagdiriwang, hinihiling ko sa inyong lahat na tayo’y tumahimik at alalahanin ang ating mga pagkakasala at hingin ang awa at kapatawaran ng Diyos.

Panginoon Hesus,ikaw ang Salita ng Ama: Panginoon, maawa ka.
R/ Panginoon, maawa ka.

Panginoon Hesus, ikaw ang makapangyarihan sa lahat: Kristo, maawa ka.
R/ Kristo, maawa ka.

Panginoon Hesus, ikaw ang buhay nami’t lakas: Panginoon, maawa ka.
R/ Panginoon, maawa ka.

Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
R/ Amen.


PAGDIRIWANG NG SALITA NG DIYOS

MGA GABAY SA PAGBASA

Unang Pagbasa – Deuteronomio 18, 15-20
Salmo – Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 (Tugon: 8)
Ikalawang Pagbasa – 1 Corinto 7, 32-35
Mabuting Balita – Mk 1: 21-28


MAIKLING PAGNINILAY SA MGA PAGBASA

Natatangi ang linggong ito dahil sa buong bansa, ating ipinagdiriwang ang Pambansang Linggo na Bibliya. Bakit kailangan nating ipagdiwang ito? Ilagay natin ang ating mga sarili sa mga pagbasa. Tulad tayo ng mga tao sa unang pagbasa, ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lahat ng paraan upang maniwala tayo sa kanya. Ngunit, ang nangyari pa ay sinubok natin siya (ayon sa Salmo). Kahit sa ikalawang pagbasa, si Apostol San Pablo ay nagbigay ng paraan upang tayo mamuhay ng mabuti. Sa Mabuting Balita, tayo’y nabighani dahil ang nasa harapan natin ay ang Panginoon Hesus, ang Salitang nagkatawang-tao. At upang maniwala tayo sa kanya, pinalayas niya ang masamang espiritu sa lalaking nagwawala sa loob ng sinagoga. At ang lahat ay namangha sa kayang dakilang kapangyarihan. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso at isipan. Tayo’y maniwala. Siguro ito ang panahon upang tayo’y mamuuhay sa Salita ng Diyos at ito naman ay pagtitibayin ng Banal na Eukaristiya. Kaya nga ayon sa mga Biblical Scholar: “Read, Pray and Live the Bible.” Siguro kung ang lahat ng tao sa Pilipinas magbabasa ng Bibliya, may pagbabagong mangyayari tulad ng ginawa ni Hesus sa taong sinapian ng masamang espiritu.

PANALANGIN NG BAYAN

Mga kapatid, sa ating Mabuting Balita, ating narinig na ang Panginoon ay makapangyarihan. Kahit sino kanyang pakikinggan. Halina’t buong loob tayong sumamo sa mapagmahal na Diyos at sa bawat panalangin ating itugon:

MAKAPANGYARIHANG DIYOS, PAKINGGAN MO KAMI.

1. Nawa ang Simbahan sa pamumuno ni Papa Benito XVI at ang lokal na Simbahan ng (Diyosesis) sa pamumuno ni (Obispo), ay wag nawang magsawang ipalaganap ang Salita ng Diyos lalu na sa mga kapatid nating mahihirap, manalangin tayo.

2. Nawa ang ating Bansa sa pamumuno ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, ay magising sa katotohanan na ang bayan ay naghihirap at ang Salita ng Diyos ang maging gabay nila sa pag-plano ng mga programang magbibigay-buhay, hustisya at pagkakaisa, manalangin tayo.

3. Nawa ang mga naghihirap, may mga sakit at mga naghihingalo ay patuloy na umasa sa Diyos at kanilang maging lakas at inspirasyon ang kanyang Salita, manalangin tayo.

4. Nawa ang pagdiriwang natin ng Pambansang Araw ng Bibliya ay maging hudyat ng pagsisimula ng bawat tao lalu na ng mga Katolikong Pilipino sa pagbabasa at pagsasabuhay ng Bibliya, manalangin tayo.

4. Nawa lahat ng Pamilya ay maging instrumento ng pagpapalaganap ng Salita ng Diyos sa pamamagitan ng: Pagbabasa, Pakikibahagi, Pagninilay, Panalangin at Pag-ibig sa Bibliya at sa Eukaristiya, manalangin tayo.

5. Nawa ang ating pamayanan ang (Parokya ng…) ay magkaisa lagi sa Pagdiriwang ng Salita ng Diyos at ng Eukaristiya, manalangin tayo.

6. Nawa ang mga yumao nating mga kapatid ay magkaroon ng kapayapaan at pag-asa sa Salita ng Diyos, manalangin tayo.

- Para sa ating mga sariling kahilingan, tayo’y manahimik sandali.

Ama naming makapangyarihan, buong pakumbaba naming hinihiling ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
R/ Amen.


PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN

SUGGESTED PREFACE

1. Unang Prepasyo sa Karaniwang Panahon – Ang misteryo ng Pagkabuhay at ng bayan ng Diyos
2. Ikatlong Prepasyo sa Karaniwang Panahon – Ang kaligtasan ng tao ay nangyari sa pamamagitan ng isang tao
3. Prepasyo ng Ikalawang Panalangin (Eucharistic Prayer II)


SUGGESTED EUCHARISTIC PRAYERS
We encourage all priests to choose either of the following:

1. Ikatlong Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat
2. Ika-apat na Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat


PANIMULANG PANANALITA SA AMA NAMIN

Mga kapatid, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin, halina’t magsama-sama tayong lahat na tumawag sa kanya ng “Ama Namin…”


PAGANYAYA SA KOMUNYON

Narito si Hesus ang Kordero ng Diyos, siya ang makapangyarihang Diyos at mapagmahal na kapatid, siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong tinawag niya sa kanyang piging.
R/ Panginoon, hindi ako karapat-dapat…


PAGTATAPOS

MARINGAL NA PAGBABASBAS AT PAGHAYO SA PAGWAWAKAS

Sumainyo ang Panginoon.
R/ At sumaiyo rin

Yumuko kayo at hingin at pagbabasbas ng Panginoon.

Ama naming mapagpala, ang mga nakikiusap na makapamalaging tapat sa iyo ay manatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
R/ Amen.

At pagpapalain kayo ng Makapangyarihan Diyos, Ama + Anak at Espiritua Santo.
R/ Amen.

Ang ating Pagdiriwang ng Salita ng Diyos at ng Eukaristiya sa Simbahan ay tapos na, inyo namang isabuhay ang natanggap na kaligayahan sa inyong isang linggong pamumuhay.
R/ Salamat sa Diyos.

Thursday, January 19, 2006

IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, Enero 22, 2006

Panimulang pananalita na maaring basahin bago magmisa
Ang Diyos ay tunay ngang mahabagin sa kanyang bayan dahil ang kanyang Pag-ibig sa atin ay magpasawalang hanggan. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon at ang linggong ito ay natatangi dahil tayo pa rin ay nasa loob ng mga araw ng pagpapanalangin sa pagkakaisa ng mga Kristiyano sa buong mundo. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Rev. Fr. (Pangalan). Bilang isang bayan tinipon ng pag-ibig, tayo'y magsitayo at simulan ang pagdiriwang ng pagkakaisa.

PASIMULA

Ating simula ang dakilang pagdiriwang: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
R/ Amen.

Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang awa at habag na dala ng Panginoon Hesus at ang walang sawang paggabay ng Espiritu Santo nawa’y sumainyong lahat.
R/ At sumaiyo rin.


PANIMULANG PANANALITA UKOL SA PAGDIRIWANG AT PAGSISI SA MGA KASALANAN

Mga kapatid, tunay ngang mahal tayo ng Diyos. Bakit? Mamaya habang ating ipinagdiriwang ang Salita ng Diyos, inaanyayahan ko kayong lahat ng buksan ang mga tenga, puso at isipan dahil napaka-ganda ng ating mga pagbasa na angkop at at sigurado akong tatama sa ating lahat. Ang Pagdiriwang ng Salita at ng Diyos at ng Eukaristiya ay tanda ng kayang pag-ibig at awa. Ipakita natin ang ating taos pusong pasasalamat at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa ating pagdiriwang.

Kaya ngayon, buong pakumbaba nating hilingin sa Diyos Ama ang kanyang awa sa ating mga kasalanan upang tayo’y maging karapat-dapat gumanap sa Banal na Pagdiriwang.

Panginoon Hesus, ikaw ang aming buhay at pag-asa: Panginoon, maawa ka.
R/ Panginoon, maawa ka.

Panginoon Hesus, ikaw ang nagaalis ng kasalanan ng mundo: Kristo, maawa ka.
R/ Kristo, maawa ka.

Panginoon Hesus, ikaw ang aming landas tungo sa pagbabago: Panginoon, maawa ka.
R/ Panginoon, maawa ka.

Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
R/ Amen.


PAGDIRIWANG NG SALITA NG DIYOS

MGA GABAY SA PAGBASA

Unang Pagbasa – Jon 3, 1-5. 10
Ikalawang Pagbasa – 1 Cor 7: 29-31
Mabuting Balita – Mk 1: 14-20


MAIKLING PAGNINILAY SA MGA PAGBASA

Sa ating mga pagbasa, tunay ngang napapanahon ang kanyang tema: Pagtalikod sa Kasalanan, Pagbabago at Pagsunod sa Diyos. Ating narinig o nabasa sa unang pagbasa na si Propeta Jonas ay buong loob niyang sinigaw sa sambayanan ng Ninive na sila’y dapat magsisi at tumalikod sa kasalanan dahil kung hindi ay gugunawin ni Yahweh ang kanilang bayan, kaya dahil sa takot sila nga’y nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ganun din sa Mabuting Balita, ang Panginoon Hesus, sa pagsimula ng kanyang banal na gawain at sa tamang pagkakataon na tayo naman ay pumapasok sa mga linggo ng karaniwang panahon, pareho din sila ni Propeta Jonas sa pag-imbita ng pagsisi at pagtalikod sa kasalanan. Anong kasalanan? Si San Pablo sa ikalawang pagbasa, nagbigay ng isang konkretong kasalanan na siyang naririto sa atin at yun ang kasalanan ng pagiging “Makamundo.” Kung titignan natin ang ating panahon akala mo’y wala nang kinakatakutan ang mga tao, akala mo’y walang Diyos at walang impyerno. Ngunit at nakakatagos sa puso, ang Panginoon Hesus ay hindi naghayag ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan na may dalang “paggunaw” ngunit ang kanyang imbitasyon ay ikanga “voluntary” in the sense. Ngunit may pahabol ang Panginoon, at yun ay “Sumampalataya sa Mabuting Balita.” Bakit? Ang itinuturo sa atin ng Salmo ay ganito: pagkatapos nating magsisi at tumalikod sa kasalanan, hingin natin ang tulong ng Panginoon upang ituro niya sa atin ang tamang landasin, at ang landasin na ito ay ipinahahayag ng Mabuting Balita. Tignan natin ang ikalawang bahagi ng Mabuting Balita na angkop upang ipakita kung paano ang tamang pagtalikod at pagsisi. Ang Panginoon Hesus, tinawag niya ang kanyang mga unang alagad, at habang tinatawag niya ito, meron silang ginagawa, parang tayo, gusto natin tayo lang, sarili lang natin na ito ang sumisimbolo sa mundo. Ngunit tignan natin ang mga unang alagad, iniwan nila bigla ang kanilang gawain at sumunod kay Hesus. Ang pagsunod kay Hesus ay tanda ng pag-ibig nila sa Diyos kahit ito’y may halong kaba. Kung baga tinalikuran nila ang kasalanan o ang mundo at nagsisi, sumunod sila sa Panginoon at ang buhay nila’y nabago dahil nakita nila ang tunay na landas, ang Panginoon. Tayo’y magsisi at tumalikod sa kasalanan hindi dahil takot tayo sa Diyos, kungdi, tayo’y magsisi at tumalikod sa kasalanan dahil mahal natin siya. Ating tandaan na ang Diyos ay maawain at puspos ng pag-ibig sa atin. Halina’t magsisi at tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa Mabuting Balita dahil mahal natin ang Diyos, at kung mahal natin ang Diyos, halina’t sumunod tayo sa kanya.


PANALANGIN NG BAYAN

Mga kapatid, napakinggan natin ang isang mahabagin at maawain Diyos na nagaanya sa ating lahat na magbalik loob. Pakita natin sa pamamagitan ng taos pusong pananalangin ang ating pagtugon sa kanyang tawag. Sa bawat pagsamo ating sabihin:

MAHABAGING AMA, DINGGIN MO KAMI

1. Nawa ang Simbahan sa pamumuno ni Papa Benito XVI ang ang lokal na Simbahan ng (Diyosesis) sa pamumuno ni (Obispo), ay patuloy sa pagimbita sa buong sambayanan ng pagsisi at pagtalikod sa kasalanan, manalangin tayo.

2. Nawa ang ating Bansa lalu na ang mga namumuno, ay magising sa katotohanan at magsimulang tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa Mabuting Balita upang tayo’y umunlad sa hustisya, kapayapaan at pagkakaisa, manalangin tayo.

3. Nawa ang mga naghihirap, may mga sakit at mga naghihingalo ay patuloy na umasa sa awa ng Diyos at makita nila ang pag-asa sa kanya, manalangin tayo.

4. Nawa ang pagdiriwang natin ng Linggo ng Panalangin sa Pagkakaisa ng mga Kristiyano ay maging mamunga upang ang lahat ng naniniwala kay Kristo ay maging instrumento upang ipahayag ang pagsisisi at pagsampalataya sa Mabuting Balita, manalangin tayo.

4. Nawa lahat ng Pamilya ay maging bukas sa isa’t isa sa pagpapatawad at nawa ang Salita ng Diyos ang maging gabay nila sa pagtibay ng kanilang pagsasama, manalangin tayo.

5. Nawa ang ating pamayanan ang (Parokya ng…) ay matutong simulan ang pagsisi at pagtalikod sa kasalanan upang tayong lahat ay maging karapat-dapat na maging Sambayan ng Panginoon na kung saan pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ang umiiral, manalangin tayo.

6. Nawa ang mga yumao nating mga kapatid ay umasa sa awa ng Panginoon, manalangin tayo.

- Para sa ating mga sariling kahilingan, tayo’y manahimik sandali.

Amang maawain, narito po ang aming mga dalangin. Para mo nang awang kami’y iyong dinggin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
R/ Amen.


PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN

SUGGESTED PREFACE

1. Unang Prepasyo sa Karaniwang Panahon – Ang misteryo ng Pagkabuhay at ng bayan ng Diyos
2. Ikapitong Prepasyo sa Karaniwang Panahon – Kaligtasang bunga ng pagtalima kay Kristo


PANIMULANG PANANALITA SA AMA NAMIN

Mga kapatid, ang Diyos ay maawain at mapagpatawad. Inaanyayahan niya tayo sa pagbabago at pagsunod. Tayo naman ang tumawag sa kanya at sabihin “Mahal ka namin” sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa ating ng Panginoon.


PAGANYAYA SA KOMUNYON

Narito si Hesus ang Kordero ng Diyos, inaaanyayahan niya tayong makiisa sa kanyang piging ng awa at pagmamahal.
R/ Panginoon, hindi ako karapat-dapat…


PANALANGIN SA PAGKAKAISA NG BUONG KRISTIYANO
Maaring dasalin pagkatapos ng komunyon

Amang makapangyarihan, sinugo mo ang iyong Anak na si Hesus upang maghatid ng kaligtasan at pakikipagkasundo sa iyo. Kaming iyong mga anak ay humihingi ng iyong paggabay lalu na sa mga pinuno ng iba’t ibang Simbahan o Sekta na naniniwala na si Hesus ay Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng paglilihi ni Maria. Nawa ang aming Santo Papa, Benito XVI, ay wag magsawang mag-isip ng mga paraan ng pagkakaisa ng bawat Kristiyano lalu na ang mga kapatid naming nasa “Eastern Rite.” Nawa ang bawat isa sa amin ay matuto nawang magkaisa sa pamamagitan ng panalangin, pagbibigay tulong sa mga mahihirap at ang pagpapalaganap ng Pananampalatayang Kristiyano lalu na sa mga hindi pa nakakakilala kay Hesus. Buong tiwala at pakumbaba naming hinihiling ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.

Kalinislinisang Puso ni Maria, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen.!
San Lorenzo Ruiz at Beato Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami!


PAGTATAPOS


MARINGAL NA PAGBABASBAS AT PAGHAYO SA PAGWAWAKAS

Sumainyo ang Panginoon.
R/ At sumaiyo rin

Nawa ang inyong bukal na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay manahan sa inyong puso.
R/ Amen.

Nawa ang Mabuting Balita ng Panginoon ay maging gabay ninyo sa inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan.
R/ Amen.

Nawa ang Espiritu Santo ang siyang maging lakas ninyo upang ang inyong narinig sa Salita ng Diyos at natanggap sa Eukaristiya ay patuloy ninyo ibahagi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa pagmamahal sa isa’t isa.
R/ Amen.

At pagpapalain kayo ng Makapangyarihan at Maawaing Diyos, Ama + Anak at Espiritua Santo.
R/ Amen.

Tapos na ang Banal na Pagdiriwang ibahagi ninyo ang inyong nakamtan sa pagtitipon natin na tayo’y magsisi, sumampalataya sa Mabuting Balita at sumunod kay Hesus dahil MAHAL NATIN ANG DIYOS.
R/ Salamat sa Diyos.

Thursday, January 12, 2006

IKALAWANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

IKALAWANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON
Lokal na Kapistahan ng Batang Hesus (Santo Niño)
Enero 15, 2005
Ang kapistahan ng Batang si Hesus o mas kilala sa tawag na Santo Niño ay matatawag nating “Liturgical Inculturation” dahil tayong mga Pilipino ay tunay ngang “maka-bata.” Tuwing nakakakita tayo ng mga bata ay dalawa lang ang ating nararamdaman, una, nasisiyahan at ikalawa ay nakaka-“inspire” dahil para bang wala silang problema. Natatangi ang kapistahan na ito dahil tulad ng kapistahan ng Poong Nazareno, isa ito sa mga biyaya na binigay ng Inang Simbahan sa lokal na Simbahan ng Pilipinas na ipinagdiriwang sa loob ng Liturgical Year. Kaya nga sa ibang bansa, ang kanilang Misa ay ikalawang linggo sa karaniwang panahon.


PANIMULANG SALITA UKOL SA PAGDIRIWANG AT PAGSISISI NG PARI

Mga kapatid, tunay ngang ang diwa ng Kapaskuhan na nasasaatin pa rin dahil kahit kailan ang Diyos, ang Emmanuel, ay nasa ating piling. Ang linggong ito ay natatangi sa ating mga Pilipino, ngayon ay ating ipinagdiriwang ang Kapistahan ng Batang si Hesus o mas kilala sa tawag na “Señor Santo Niño.” Sa ating liturhiya, ipinakikita sa atin na ang Diyos ay nagkatawang tao, at ipinakikita na dapat tayong maging masunurin sa ating Amang nasa langit. Sa ating pagdiriwang, isama natin ang pagkakaisa ng buong Sambayanang Kristiyano sa buong mundo.

Kaya mga kapatid, sa katahimikan, ating alalahanin ang ating mga pagkakasala lalung lalu na sa ating pagkukulang sa ating Amang nasa langit at sa ating kapwa.

Ikaw Hesus ang prinisipe ng kapayapaan:
Panginoon, maawa ka.
Ikaw Hesus ang hari ng lahat ng sangkatauhan: Kristo, maawa ka.
Ikaw Hesus ang Salitang nagkatawang tao: Panginoon, maawa ka.

Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. R/ Amen.


PAMBUNGAD NG PANALANGIN
Para sa Ingles (Dahil wala ang mga panalangin sa Sacramentary)
Almighty God, your only Son, begotten from all ages, humbled himself as a child in Nazareth and became subject to Mary and Joseph. Grant that we may learn from his example to embrace your will in all things and, holding fast to the dignity of all, serve our lowly brothers and sisters with open hands and gentle heart.

We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever.


PAGDIRIWANG NG SALITA NG DIYOS

MGA PAGBASA
Unang Pagbasa – Is 9:1-6
Salmo – 97: 1, 2-3ab, 3cd, 5-6
Ikalawang Pagbasa – Ef 1:3-6, 15-18
Mabuting Balita – Marcos 10: 13-16


MAIKLING PAGNINILAY UKOL SA MABUTING BALITA

Sa ating unang pagbasa, ito’y ating napakinggan sa pagbasa noong Pasko. Ang Propeta Isaias ay naghayag hindi lamang ng pagdating ng Panginoon kundi kung ano ang gagawin at tungkulin ng Panginoon kung siya’y darating. Ito naman ay sinasangayunan ng Salmo: “Ang Panginoon ay maghahari!” Ngunit ang malaking tanong ay: “Kailan, saan at paano maghahari ang Panginoon?” Sa ikalawang pagbasa ipinakita na dapat ang lahat ng bagay ay mapasailalim ni Hesus. “Sino ang dapat pumailalim sa kanya?” Sa Mabuting Balita, sinagot ng Panginoong Hesus ang kasagutang “kailan siya maghahari?” Siya’y maghahari kung tayo ay MATULAD SA hindi “maging” isang BATA. “Saan siya maghahari?” Sa puso tulad ng pusong bata. “Paano siya maghahari?” Maghahari siya sa paraan ang lahat ng tao ay susunod tulad ng isang bata. Ngunit ang malaking tanong ay “bakit Bata?” Eh diba sa pelikulang “Passion of the Christ” ipinakita ni Mel Gibson na ang kasalanan ay parang mga bata? Makulit. Ngunit sa kabila ng kakulitan ay meron silang katangian at ito ay: MAPAGKUMBABA (Kung ating mapapansin, lalu na ang mga batang simpleng namumuhay sa isang simpleng pamilya, tulad ng Panginoon, ay marunong mag “po at “opo” sa nakatatanda sa kanya.), MASUNURIN (kung anong iniutos ng magulang, susunod kaagad.), MAPAYAPA (na akala mo’y walang problema. Laro, kain, aral at tulog lang ang ginagawa.) at higit sa lahat au MAPAGPATIWALA SA MAGULANG. Ang hamon sa atin ay ito: (1) Alagaan ang mga bata, dahil ang ilang bata ay nagiging makamundo at hindi na lumalaki sa pananampalataya. (2) Lahat tayo ay may obligasyon na alagaan at mahalin ang mga bata lalu na ang mga sanggol at manalangin na ihinto ang abortion at ang anumang mga paraan ng pagkitil sa buhay ng mga ito at tulungan palakihin sila sa Pananampalatayang Kristiyano. (3) At para sa ating lahat, matutong maging pusong bata: Mapagkumbaba, Masunurin at maging Mapagtiwala sa ating Amang nasa langit upang tayong lahat ay maging karapat-dapat pumailalim kay Kristo.


PANALANGIN NG BAYAN

Mga kapatid, buong pakumbaba nating ialay ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama na siyang nagsugo sa kanyang Anak, si Hesus, buong tiwala nating sabihin:

PANGINOON, DINGGIN MO KAMI

1. O Mahal naming Panginoon, nawa ang Simbahan sa pamumuno ni Benito XVI at ang Lokal na Simbahan ng (Pangalan ng Diyosesis) sa pamumuno ni (Pangalan ng Obispo) ay wag nawang magsawang ipalaganap ang Mabuting Balita ng kaligtasan at pagkakaisa, manalangin tayo.

2. O Mahal naming Panginoon, nawa ang aming bansa at ang mga namumuno nito, ay maging tulad ng isang bata, tapat, mapagkumbaba at higit sa lahat, may takot sa Diyos, upang ang hustisya, katotohanan at pagkakaisa ang maghari, manalangin tayo.

3. O Mahal naming Panginoon, nawa lahat ng mga may sakit o naghihirap ay magkaroon ng buong pagtitiwala sa iyo tulad ng isang bata sa kanyang magulang, manalangin tayo.

4. O Mahal naming Panginoon, nawa ang lahat ng Kristiyano ay magbukas ng puso sa pagkakaisa lalung lalo na ang mga pinuno ng bawat Simbahan o Sektang naghahayag na si Hesus ay Diyos, manalangin tayo.

5. O Mahal naming Panginoon, nawa ang aming pamayanan ang (parokya/kapilya/samahan) ay laging magkaisa sa pag-ibig, pag-asa at pananampalataya upang kaisa ng Santo Papa, kami ay maging tagapagbalita ng Mabuting Balita ng kaligtasan at pagkakaisa, manalangin tayo.

6. O Mahal naming Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya lalu na ang mga bata upang sa kanilang mga puso, ang naghahari ay si Hesus, manalangin tayo.

7. O Mahal naming Panginoon, nawa lahat ng mga yumao naming mahal sa buhay lalu na ang mga nasa purgatoryo ay masinagan ng liwanag hatid ni Hesus, manalangin tayo.
… Tayo’y manahimik para sa ating mga sariling kahilingan. (Napaka-importante ang bahagi na ito dahil ang bawat isa ay may pagkakataong isama ang mga sariling kahilingan sa panalangin ng buong Simbahan) … manalangin tayo.

O Diyos naming Ama, mapagmahal at makapangyarihan, buong pagkumbaba naming hinihiling ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

(Maaring piliin kahit isa sa 4, 5 at 6 kung nahahabaan. Mula Enero 15-25, 2006 ay Pandaigdigang Panalangin para sa Pagkakaisa ng mga Kristiyano. Aming suhestiyon na ang Panalangin na may bilang 1 at 4 ay maaring isama sa mga Panalangin ng Bayan ng nasabing mga araw.)


PAGDIRIWANG NG EUKARISTIYA


PANALANGIN UKOL SA MGA ALAY
Para sa Ingles
God, our Creator, we offer the gifts of bread and wine to recall the childhood of your only Son. Let our offering become the sacrifice of him who brought forgiveness and peace to the world.

Grant this though Jesus Christ our Lord.


PANALANGIN NG PAPURI AT PASASALAMAT O PREPASYO
Maaring Piliin ang mga sumusunod:
1. Sunday VII / Karaniwang Linggo VII
2. Christmas II / Pasko ng Pagsilang II


PAANYAYA SA PANALANGIN NG AMA NAMIN

Kaisa ni Hesus, buong tiwala tayo tumawag sa ating mapagmahal na Ama.


PANALANGIN SA PAGKAKAISA NG BUONG KRISTIYANO

Amang makapangyarihan, sinugo mo ang iyong Anak na si Hesus upang maghatid ng kaligtasan at pakikipagkasundo sa iyo. Kaming iyong mga anak ay humihingi ng iyong paggabay lalu na sa mga pinuno ng iba’t ibang Simbahan o Sekta na naniniwala na si Hesus ay Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng paglilihi ni Maria. Nawa ang aming Santo Papa, Benito XVI, ay wag magsawang mag-isip ng mga paraan ng pagkakaisa ng bawat Kristiyano lalu na ang mga kapatid naming nasa “Eastern Rite.” Nawa ang bawat isa sa amin ay matuto nawang magkaisa sa pamamagitan ng panalangin, pagbibigay tulong sa mga mahihirap at ang pagpapalaganap ng Pananampalatayang Kristiyano lalu na sa mga hindi pa nakakakilala kay Hesus. Buong tiwala at pakumbaba naming hinihiling ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.

Kalinislinisang Puso ni Maria, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen.!
San Lorenzo Ruiz at Beato Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami!


PANALANGIN PAGPAKINABANG
Para sa Ingles
Loving Father, you have nourished us at the banquet in honor of the Child born of the Virgin. We pray that we may advance in wisdom and grow in faith and works of love, so that we may find favor in your sight.

Grant this through Jesus Christ our Lord.


PAGBABASBAS

Natatanging Pagbabasbas sa mga Bata
Nawa ang Panginoon ang maghari sa inyong mga puso, at ang Espiritu Santo ang siya nawa gumabay sa inyo lalu na sa pag-aaral at paglaki na may takot sa Diyos. Ilayo nawa kayo ng Panginoon sa kasamaan at bigyan ng malusog at malakas na pangangatawan.

Natatanging Pagbabasbas sa Pagdiriwang ng Panalangin sa Pagkakaisa ng mga Kristiyano sa Mundo
Nawa ang pagpapala ng Diyos ay laging sumainyo at mag-alab sa inyong mga puso ang tapang at lakas na makiisa sa pagpapanalangin at paggawa ng paraan ng pagkakaisa ng buong Kristiyano sa buong mundo.

Natatanging Pagbabasbas sa Pagdiriwang ng Kapistahan ng Santo Niño
Nawa lahat tayong nakinig sa Salita ng Diyos at nasalo-salo sa Pagkaing Nagbibigay buhay ay maging tulad ng Batang si Hesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo, maging masunurin sa Ama, lumaki sa pananampalataya at pag-ibig at umasa na tayong lahat ay tinawag upang maging banal.

At pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos, Ama, + Anak, at Espiritu Santo.

PAGTATAPOS

Tapos na ang Misa, inyong ipagpatuloy ang turo ng Mabuting Balita, na tayo’y magpakumbaba at magkaroon ng takot sa Diyos tulad ng isang bata.